‘અભીવ્યક્તી’–‘એપ’

એન્ડ્રોઈડ ફોનધારકો માટે ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગની Govind Maru નામે ‘એપ’ની ‘ગુગલ પ્લે સ્ટોર’ પર સુવીધા ઉપલબ્ધ છે. જેમને ‘ગુગલ પ્લે સ્ટોર’ પરથી ‘એપ’ ડાઉનલોડ કરવાની ફાવટ ન હોય તેમના માટે સરળ સોર્સ :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digifarm.govindmaru