સાપની શારીરીક રચના

સાપનું શરીર ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલું છે. માથુ, ધડ અને પુંછડી. તેની કાયા કોઈ પણ બાહ્ય અંગઉપાંગ વગરની છે. અન્ય પ્રાણીઓ કરતાં સાપની શરીર રચના વીશીષ્ટ છે અને એ જ રીતે…

સાપનું અસ્થીતન્ત્ર

સાપનું અસ્થીતન્ત્ર આમ તો સીધું–સાદું અને સરળ છે. અન્ય પ્રાણીઓની જેમ જ તે અસ્થી અને કાસ્થીઓનું બનેલું છે. આજે સાપની ‘ખોપરી’ અને ‘દંતાસ્થી’ની રચના જોઈએ. Continue reading "સાપનું અસ્થીતન્ત્ર"

(5) સાપનું વર્ગીકરણ અને (6) ગુજરાતના સાપ

સાપના કુલ 28 કુટુમ્બના 500થી વધુ વંશના 3631 જાતીના સાપ નોંધાયા છે. તેઓને તેના ડી.એન.એ.ની સરખામણીની પદ્ધતીથી 28 કુટુમ્બમાં વર્ગીકૃત કરાયા છે. આમાંથી ભારતમાં 18 કુટુમ્બના સાપ પૈકી ગુજરાતમાં 12…

સાપનો ઉદ્ભવ અને સજીવોના વર્ગીકરણમાં તેનું સ્થાન

સાપનો ઉદભવ ક્યારે થયો? સાપ શરુઆતના સરીસૃપો પૈકીનો જ જીવ છે? સજીવોના વર્ગીકરણમાં સાપનું શું સ્થાન છે? Continue reading "સાપનો ઉદ્ભવ અને સજીવોના વર્ગીકરણમાં તેનું સ્થાન"

‘સર્પસન્દર્ભ’ ગ્રંથની ‘પુર્વ ભુમીકા’

ગીરના જંગલ નજીક (ઈટવાયા)થી રુપીયા 75 લાખમાં ત્રણ સાપનો સોદો કરનાર શખ્સ ઝડપાયો. આ સાપનો મર્દાનાશકીત અને અલૌકીક ચમત્કારો માટે સુરતની પાર્ટીએ સોદો કર્યો હોવાનો સચીત્ર અહેવાલ તા. 27/11/2020ના ‘સંદેશ’…