પ્રતીષ્ઠાનો મોહ

માન અને પ્રતીષ્ઠાના મોહની એક વાર ચટ લાગ્યા પછી માણસ દીવસે દીવસે અવનતી તરફ ધકેલાતો જાય છે? એકબીજામાં ન હોય એવા ગુણોની પ્રશંસા કરતા રહી કે દોષ સહન કરતા રહી…

ચમત્કારનો ભ્રમ (ભાગ : 2)

માનવજીવનની સાર્થકતા શામાં છે? આપણા દેશમાં દેવ બનવું સહેલું છે; પરન્તુ માણસ થવું, માનવતા પ્રાપ્ત કરવી, માનવીય સદગુણોથી સમ્પન્ન થવું એ કઠણ છે? Continue reading "ચમત્કારનો ભ્રમ (ભાગ : 2)"

ચમત્કારનો ભ્રમ

આપણે કઈ ઘટનાને દૈવી ચમત્કાર કહીએ છીએ? વેદમન્ત્રોમાં કેટલા પ્રમાણમાં સામર્થ્ય છે, તે વીશેની કોઈ પણ જાતની શોધ કોઈએ કરી છે? શું ચમત્કાર એ જ સાધુની અને સત્પુરુસની ખરી શક્તી…