માનવી ગુણોની સાધના

‘માનવી સદગુણો’ની પ્રાપ્તી કરવી એ જ મનુષ્યનું જીવનવીષયક ધ્યેય છે? તેમાં શાનો સમાવેશ થવો જોઈએ? મનુષ્યને પુર્ણ માનવતા પ્રાપ્ત થશે? પુર્ણ માનવતા સુધી પહોંચવા અંગે પરમ આદરણીય કેદારનાથજીના વીચારો જાણીએ.…

સરળ અને સ્પષ્ટ તત્ત્વજ્ઞાન

કેવા પ્રકારનું અને કેવી વીચારસરણીવાળું તત્ત્વજ્ઞાન હોવું જોઈએ? તેમાં શાનો સમાવેશ થવો જોઈએ? તે અંગે પરમ આદરણીય કેદારનાથજીની ઈચ્છા જાણીએ. સરળ અને સ્પષ્ટ તત્ત્વજ્ઞાન –કેદારનાથજી આત્મસંતોષ, આત્મજ્ઞાન, બ્રહ્મજ્ઞાન, શાંતી, મોક્ષ…

પ્રતીષ્ઠાનો મોહ

માન અને પ્રતીષ્ઠાના મોહની એક વાર ચટ લાગ્યા પછી માણસ દીવસે દીવસે અવનતી તરફ ધકેલાતો જાય છે? એકબીજામાં ન હોય એવા ગુણોની પ્રશંસા કરતા રહી કે દોષ સહન કરતા રહી…

ચમત્કારનો ભ્રમ (ભાગ : 2)

માનવજીવનની સાર્થકતા શામાં છે? આપણા દેશમાં દેવ બનવું સહેલું છે; પરન્તુ માણસ થવું, માનવતા પ્રાપ્ત કરવી, માનવીય સદગુણોથી સમ્પન્ન થવું એ કઠણ છે? Continue reading "ચમત્કારનો ભ્રમ (ભાગ : 2)"

ચમત્કારનો ભ્રમ

આપણે કઈ ઘટનાને દૈવી ચમત્કાર કહીએ છીએ? વેદમન્ત્રોમાં કેટલા પ્રમાણમાં સામર્થ્ય છે, તે વીશેની કોઈ પણ જાતની શોધ કોઈએ કરી છે? શું ચમત્કાર એ જ સાધુની અને સત્પુરુસની ખરી શક્તી…