જીવનની સાર્થક્તા

જીવનની સાર્થક્તા –કેદારનાથજી सामुदायीकतानो अभाव : માનવજીવન આજે એટલું બધું અશુદ્ધ થઈ ગયું છે કે ભાવી પ્રજાની શી સ્થીતી થશે તેની કલ્પના આપણે કરી શકતા નથી. અસત્ય, અપ્રામાણીકતા, છેતરપીંડી વગેરેથી…

દીવ્ય જીવન અર્થાત્ માનવી જીવન

દીવ્ય જીવન અર્થાત્ માનવી જીવન –કેદારનાથજી દીવ્ય જીવન એટલે માનવી સદગુણોથી સમૃદ્ધ શુદ્ધ જીવન. દીવ્ય શબ્દનો અર્થ આના કરતાં વધારે કે કાલ્પનીક માનવાની જરુર નથી. આવી જાતનું જીવન પ્રાપ્ત કરાવનાર…

વીકાસ અને પુરુષાર્થ

વીકાસ અને પુરુષાર્થ –કેદારનાથજી અનુકુળ પરીસ્થીતી અને સત્સંગ પ્રાપ્ત થવાથી માણસનો વીકાસ થાય છે એમ મેં પહેલા પત્રમાં લખ્યું હતું. પરન્તુ એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે જેને વીકાસની –…

માનવી ગુણોની સાધના

  માનવી ગુણોની સાધના –કેદારનાથજી જીવનના ધ્યેયની બાબતમાં આપણી વચ્ચે અનેક વાર વાતો થઈ છે. તે પરથી તમે મારા આ વીશેના વીચારો સાધારણપણે જાણતા હશો. આખું જીવન પ્રયત્ન કરી મનુષ્યે…

સરળ અને સ્પષ્ટ તત્ત્વજ્ઞાન

સરળ અને સ્પષ્ટ તત્ત્વજ્ઞાન –કેદારનાથજી આત્મસંતોષ, આત્મજ્ઞાન, બ્રહ્મજ્ઞાન, શાંતી, મોક્ષ વગેરે બાબતોમાં હું કઈ દૃષ્ટીએ વીચાર કરું છે. એ તમે જાણો છો. સાત્ત્વીકતાની અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધી થતી રહે એમાં જ…

પ્રતીષ્ઠાનો મોહ

પ્રતીષ્ઠાનો મોહ –કેદારનાથજી પ્રત્યેક મોહ માણસની ઉન્નતીમાં બાધક અને અવનતીમાં કારણ થાય છે. તેમાંયે માન અને પ્રતીષ્ઠાના મોહની વીશેષતા એ છે કે, તેનાથી થતી અવનતી જલદી તેના ધ્યાનમાં આવતી નથી;…

ચમત્કારનો ભ્રમ (ભાગ : 2)

ચમત્કારનો ભ્રમ (ભાગ : 2) –કેદારનાથજી (‘ચમત્કારનો ભ્રમ’ લેખનો પ્રથમ ભાગ પર જવા માટે સ્રોત : https://govindmaru.com/2021/03/08/kedarnathji/ ) વૈદીકમન્ત્રોના સામર્થ્યથી મુર્તીમાં દેવત્વ અને દીવ્યત્વ આવે છે, એવી લોકમાન્યતાને લીધે અથવા…

ચમત્કારનો ભ્રમ

ચમત્કારનો ભ્રમ –કેદારનાથજી દરેક વીચારી માણસ જાણે છે કે કારણ વગર કાર્ય બનતું નથી. સૃષ્ટીમાં નાનામોટા જે જે બનાવો બને છે તે બધાની પાછળ કારણપરમ્પરા હોય છે. સૃષ્ટીમાંની અથવા આપણી…