સુહાગરાતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો

આપણો સમાજ હજુ સેક્સની બાબતમાં વીદેશ કરતાં ઓછો વીકસીત છે. તો પછી સેક્સ એજ્યુકેશનને નામે આવી બધી ચીજવસ્તુઓ અમને શા માટે શીખવાડાય છે? આજના ઉપક્રમમાં ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ 13 પ્રશ્નોના…

લગ્નપુર્વે સેક્સનો અનુભવ જરુરી છે?

મારી પત્ની મારી નજીક આવવાનું ટાળે છે. કહે છે કે મારા મોઢામાંથી વાસ આવે છે. શું દરેક પાનમસાલા ખાનારના જીવનમાં આવું બનતું હશે? પત્નીને કઈ રીતે સમજાવવી? ડૉ. મુકુલ ચોકસીએ…

સેક્સ એ શીખવાની વસ્તુ છે?

જાતીય અજ્ઞાન, પાર્ટનર વગરની સેક્સ્યુઆલીટી અને લગ્નજીવનની જાતીય નીરસતા – આ ત્રણેય જાતીય જીવનની ગંભીર સમસ્યાઓ છે. તેના ઉકેલ માટે એકડે એકથી વીચારવું જોઈએ. સેક્સને નીરંકુશતા, દબાણ, શરમ, ગીલ્ટ વગેરેની…