ગાંડપણ અને ડહાપણ વચ્ચેનો ભેદ કેટલો નજીવો છે?

શું કોઈ વ્યક્તી ઉન્માદાવસ્થા દરમીયાન અતીરેકમાં આવી જઈ માગણીઓ, જીદ, અધીરાઈ, ઉશ્કેરાટ કરે છે? તે વ્યક્તી ઉત્સાહના અતીરેકમાં આવી જઈ મારફાડ, ભાંગતોડ કરે છે? જ્યારે તે વ્યક્તીનો હુમલો કાબુમાં આવે,…

એક વ્યક્તીમાં જેકીલ અને હાઈડ હોઈ શકે?

શું એક જ માણસ એકથી વધુ વ્યક્તીત્વો લઈને જીવતો હોય? તે દરેક વ્યક્તીત્વને પોતપોતાની અલગ ટેવો, ઓળખો... પોતપોતાના અલગ વીચારો, વ્યવહારો હોય? શું તે દરેક વ્યક્તીત્વની એક અલગ જ ‘આઈડેન્ટીટી’…