ઓબ્સેસીવ કમ્પલ્ઝીવ ડીસઑર્ડર

વારંવાર હાથ ધોવા, વધુ પડતી ચોખ્ખાઈ રાખવી, દરેક ક્રીયા પુરી કરવામાં વાર લાગવી, મનમાં જાતજાતના વીચીત્ર વીચારો આવે છે? એ વીચીત્ર વીચારો બીભત્સ, હીંસાત્મક કે અશ્લીલ પ્રકારના હોય, પોતાને ન…

માનસીક રોગો પણ ચેપી હોય?

માનસીક આઘાતને કારણે શારીરીક રોગના લક્ષણો રુપે શું પ્રગટ થાય? શારીરીક રોગોમાં આપણે આ ચેપ ફેલાવનાર જીવાણુઓ સામે લડવું પડે છે જ્યારે માનસીક રોગોમાં આપણે કોની સાથે લડવું પડે છે?…

પ્રણાલીને દર મહીને ઓચીંતુ શું થઈ જતું હશે?

કાયમ હસમુખી રહેતી પ્રણાલી ‘પ્રીમેન્સ્ટુઅલ ટેન્શન’ને કારણે અચાનક અકળામણ, ચીડીયાપણું, ગુસ્સો કરવાનું કારણ શું છે? 15થી 40 વર્ષની ઉમ્મર વચ્ચેની 30 ટકાથી 80 ટકા સ્ત્રીઓને ‘માસીક’ આવવા પહેલા શું થાય…

ગાંડપણ અને ડહાપણ વચ્ચેનો ભેદ કેટલો નજીવો છે?

શું કોઈ વ્યક્તી ઉન્માદાવસ્થા દરમીયાન અતીરેકમાં આવી જઈ માગણીઓ, જીદ, અધીરાઈ, ઉશ્કેરાટ કરે છે? તે વ્યક્તી ઉત્સાહના અતીરેકમાં આવી જઈ મારફાડ, ભાંગતોડ કરે છે? જ્યારે તે વ્યક્તીનો હુમલો કાબુમાં આવે,…

એક વ્યક્તીમાં જેકીલ અને હાઈડ હોઈ શકે?

શું એક જ માણસ એકથી વધુ વ્યક્તીત્વો લઈને જીવતો હોય? તે દરેક વ્યક્તીત્વને પોતપોતાની અલગ ટેવો, ઓળખો... પોતપોતાના અલગ વીચારો, વ્યવહારો હોય? શું તે દરેક વ્યક્તીત્વની એક અલગ જ ‘આઈડેન્ટીટી’…