નેટ્રીસીડે (Natricidae) અને હોમલોપસીડે (Homalopsidae) કુટુંબના ચાર સાપ

(38) લીલવો, લીલો સાપ, લીલુ ગેંડુ, (39) ડંડુ, ડુંડવાળુ, જળસાપ, પાણીનો સાપ, (40) શ્વાનમુખી જળ સાપ, શ્વાનમુખી ડેડું અને (41) કળણનો સાપ, કીચડીયો, કાદવનો સાપની સચીત્ર જાણકારી પ્રસ્તુત છે... Continue…

લમપ્રોફીડે (Lamprophidae) અને નેટ્રીસીડે (Natricidae) કુટુંબના ચાર સાપ

લમપ્રોફીડે (Lamprophidae) અને નેટ્રીસીડે (Natricidae) કુટુંબના ચાર સાપ –અજય દેસાઈ કુટુંબ : લમપ્રોફીડે (Lamprophidae) પટીત રેતીયો સાપ આંશીક ઝેરી Leith’s Sand Snake, Indian Ribbon Snake (Psammophis leithi) સામાન્ય રેતીયા સાપ…

ત્રણ કુટુંબના ચાર સાપ

કુટુંબ : કોલુબ્રીડે (Colubridae) ધામણ, ચીતવાડું, ખેતરીયું બીનઝેરી Indian Rat snake or Dhaman (Ptyas mucosa) આ સાપ ગુજરાતનાં મેદાનમાં મુખ્યત્વે વસે છે; પરન્તુ સર્વત્ર છે વત્તે અંશે મળી આવે છે.…

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ચાર સાપ

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ચાર સાપ –અજય દેસાઈ 26. સામાન્ય કુકરી સાપ બીનઝેરીCommon Kukri Snake, Banded Kukri Snake (Oligodon arnensis) અંદાજે 35 જેટલી જાતના કુકરી સાપ ભારતમાં મળી આવે છે. આ…

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ચાર સાપ

કુટુંબ : કોલુબ્રીડે (Colubridae) –અજય દેસાઈ 22. સામાન્ય વરુદંતી બીનઝેરી Common Wolf Snake (Lycodon aulicus) ભારતમાં કુલ આઠ જાતના વરુદંતી (Wolf snake) જોવા મળે છે. આ પૈકી ચાર જાતના વરુદંતી…

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ત્રણ સાપ

કુટુંબ : કોલુબ્રીડે (Colubridae) –અજય દેસાઈ 19. વોલેસનો પટીત સાપ બીનઝેરીWallace's Striped Snake, Wallace's Racer Snake (Wallocesophis gujaratensis) આમ તો આ સાપની માહીતી ‘સર્પ સંદર્ભ’ની પ્રથમ આવૃત્તીથી હતી, પણ આ…

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ત્રણ સાપ

કુટુંબ : કોલુબ્રીડે (Colubridae) –અજય દેસાઈ 16.    રુપસુંદરી, અલંકૃત સાપ બીનઝેરીCommon Trinket Snake (Coelognathus helena helena) આ સાપને લેટીન ભાષામાં Coluber helena કહે છે. લેટીન શબ્દાર્થ મુજબ Coluber એટલે…

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ત્રણ સાપ

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ત્રણ સાપ –અજય દેસાઈ 13. બીલ્લી સાપ - ફોરસ્ટેન આંશીક ઝેરી Forsten's Cat Snake (Boiga forsteni) લાંબો, પાતળો અને પુંછડી તરફ જતાં ચપટો થતો જતો આ સાપ,…

એક્રોકોર્ડીડે અને કોલુબ્રીડે કુટુંબના ચાર સાપની સચીત્ર જાણકારી

કુટુંબ : એક્રોકોર્ડીડે (Acrochordidae) –અજય દેસાઈ 9.         કાનસીયો બીનઝેરી            File Snake, Western Wart Snake, Little File             Snake (Acrochordus…

પાયથોનીડે અને બોઈડે કુટુંબના ત્રણ સાપની સચીત્ર જાણકારી

પાયથોનીડે અને બોઈડે કુટુંબના ત્રણ સાપની સચીત્ર જાણકારી –અજય દેસાઈ કુટુંબ : પાયથોનીડે (Pythonidae) 6.    અજગર બીનઝેરી Indian Python, Indian Rock Python (Python molurus) અજગરને કોણ નથી ઓળખતું? આપણે ત્યાં…