ઈલાપીડે (Elapidae) અને વાઈપરીડે (Viperidae) કુટુંબના પાંચ સાપ

સેક્સપાવર વધારવા તથા ભાગ્ય બદલવા માટે સાપનો ગેરકાયદે ઉપયોગ કરવા અંગે તા. 27.11.2020ના ‘સંદેશ’ દૈનીકમાં પ્રગટ થયેલ અહેવાલ વાંચીને મારું હૈયું દ્રવી ઉઠ્યું. સાપના અસ્તીત્વ પરનો ખતરો ટાળવાના હેતુથી વૈજ્ઞાનીક…

ઈલાપીડે (Elapidae) કુટુંબના ચાર સાપ

(54) બોમ્બે અખાતનો દરીયાઈ સાપ, (55) અલંકૃત દરીયાઈ સાપ, કોચીનનો દરીયાઈ સાપ, (56) પીળા પેટાળનો દરીયાઈ સાપ અને (57) ચંચુ દરીયાઈ સાપ, ચાંચીયો દરીયાઈ સાપની સચીત્ર જાણકારી પ્રસ્તુત છે. Continue…

ઈલાપીડે (Elapidae) કુટુંબના ચાર સાપ

(50) બંગડીયો દરીયાઈ સાપ, (51) પટીત દરીયાઈ સાપ, (52) સાંકડા માથાનો દરીયાઈ સાપ, નાના માથાનો દરીયાઈ સાપ અને (53) કાળા માથાનો દરીયાઈ સાપની સચીત્ર જાણકારી પ્રસ્તુત છે. Continue reading "ઈલાપીડે…

ઈલાપીડે (Elapidae) કુટુંબના ચાર સાપ

(46) નાગ, દ્વીચમી નાગ, (47) મલાક્કા દરીયાઈ સાપ, બહુદંતી દરીયાઈ સાપ, (48) કેન્ટરનો સાંકડા માથાનો દરીયાઈ સાપ અને (49) મલાબાર દરીયાઈ  સાપની સચીત્ર જાણકારી પ્રસ્તુત છે. Continue reading "ઈલાપીડે (Elapidae)…

ઈલાપીડે (Elapidae) કુટુંબના ચાર સાપ

(42) કાળોતરો, મણીયાર, સાપણ, કોડીયારી સાપણ, (43) સીંધનો કાળોતરો, (44) પાતળો પ્રવાળ સાપ અને (45) પટીત પ્રવાળ સાપની સચીત્ર જાણકારી પ્રસ્તુત છે. Continue reading "ઈલાપીડે (Elapidae) કુટુંબના ચાર સાપ"

નેટ્રીસીડે (Natricidae) અને હોમલોપસીડે (Homalopsidae) કુટુંબના ચાર સાપ

(38) લીલવો, લીલો સાપ, લીલુ ગેંડુ, (39) ડંડુ, ડુંડવાળુ, જળસાપ, પાણીનો સાપ, (40) શ્વાનમુખી જળ સાપ, શ્વાનમુખી ડેડું અને (41) કળણનો સાપ, કીચડીયો, કાદવનો સાપની સચીત્ર જાણકારી પ્રસ્તુત છે... Continue…

લમપ્રોફીડે (Lamprophidae) અને નેટ્રીસીડે (Natricidae) કુટુંબના ચાર સાપ

લમપ્રોફીડે (Lamprophidae) અને નેટ્રીસીડે (Natricidae) કુટુંબના ચાર સાપ –અજય દેસાઈ કુટુંબ : લમપ્રોફીડે (Lamprophidae) પટીત રેતીયો સાપ આંશીક ઝેરી Leith’s Sand Snake, Indian Ribbon Snake (Psammophis leithi) સામાન્ય રેતીયા સાપ…

ત્રણ કુટુંબના ચાર સાપ

કુટુંબ : કોલુબ્રીડે (Colubridae) ધામણ, ચીતવાડું, ખેતરીયું બીનઝેરી Indian Rat snake or Dhaman (Ptyas mucosa) આ સાપ ગુજરાતનાં મેદાનમાં મુખ્યત્વે વસે છે; પરન્તુ સર્વત્ર છે વત્તે અંશે મળી આવે છે.…

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ચાર સાપ

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ચાર સાપ –અજય દેસાઈ 26. સામાન્ય કુકરી સાપ બીનઝેરીCommon Kukri Snake, Banded Kukri Snake (Oligodon arnensis) અંદાજે 35 જેટલી જાતના કુકરી સાપ ભારતમાં મળી આવે છે. આ…

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ચાર સાપ

કુટુંબ : કોલુબ્રીડે (Colubridae) –અજય દેસાઈ 22. સામાન્ય વરુદંતી બીનઝેરી Common Wolf Snake (Lycodon aulicus) ભારતમાં કુલ આઠ જાતના વરુદંતી (Wolf snake) જોવા મળે છે. આ પૈકી ચાર જાતના વરુદંતી…