કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ત્રણ સાપ

કુટુંબ : કોલુબ્રીડે (Colubridae) –અજય દેસાઈ 19. વોલેસનો પટીત સાપ બીનઝેરીWallace's Striped Snake, Wallace's Racer Snake (Wallocesophis gujaratensis) આમ તો આ સાપની માહીતી ‘સર્પ સંદર્ભ’ની પ્રથમ આવૃત્તીથી હતી, પણ આ…

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ત્રણ સાપ

કુટુંબ : કોલુબ્રીડે (Colubridae) –અજય દેસાઈ 16.    રુપસુંદરી, અલંકૃત સાપ બીનઝેરીCommon Trinket Snake (Coelognathus helena helena) આ સાપને લેટીન ભાષામાં Coluber helena કહે છે. લેટીન શબ્દાર્થ મુજબ Coluber એટલે…

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ત્રણ સાપ

કોલુબ્રીડે (Colubridae) કુટુંબના ત્રણ સાપ –અજય દેસાઈ 13. બીલ્લી સાપ - ફોરસ્ટેન આંશીક ઝેરી Forsten's Cat Snake (Boiga forsteni) લાંબો, પાતળો અને પુંછડી તરફ જતાં ચપટો થતો જતો આ સાપ,…

એક્રોકોર્ડીડે અને કોલુબ્રીડે કુટુંબના ચાર સાપની સચીત્ર જાણકારી

કુટુંબ : એક્રોકોર્ડીડે (Acrochordidae) –અજય દેસાઈ 9.         કાનસીયો બીનઝેરી            File Snake, Western Wart Snake, Little File             Snake (Acrochordus…

પાયથોનીડે અને બોઈડે કુટુંબના ત્રણ સાપની સચીત્ર જાણકારી

પાયથોનીડે અને બોઈડે કુટુંબના ત્રણ સાપની સચીત્ર જાણકારી –અજય દેસાઈ કુટુંબ : પાયથોનીડે (Pythonidae) 6.    અજગર બીનઝેરી Indian Python, Indian Rock Python (Python molurus) અજગરને કોણ નથી ઓળખતું? આપણે ત્યાં…

ટાયફલોપીડે અને યુરોપેલટીડે કુટુંબના પાંચ સાપની તથ્યસભર સચીત્ર માહીતી

  કુટુંબ : ટાયફલોપીડે (Typhlopidae) 1.     ચંચુ અંધ સાપ, ચંચુ કૃમી સાપ બીનઝેરીBeaked Blind Snake, Beaked Worm Snake(Grypotyphlops acutus) આપણા ગુજરાતમાં જ નહીં પણ ભારતભરમાં થતા અંધ સાપમાં આ…

(35) ઉડતા સાપ? અને (36) બે મોંવાળા સાપ?

35 ઉડતા સાપ? –અજય દેસાઈ જેમને આપણે ઉડતા સાપ કહીએ છીએ તે સાપ ભારતના પશ્ચીમ કીનારાના જંગલો, ખાસ કરીને દક્ષીણ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, બેંગ્લોર, કેરલના પશ્ચીમ કીનારાના જંગલો, શ્રીલંકા, ઈન્ડોનેશીયા, જાવા,…

(37) સાપદંશ અને દેશી સારવાર તેમ જ (38) મદારીઓ – ગારુડીઓ

37 સાપદંશ અને દેશી સારવાર –અજય દેસાઈ સાપ તો પૃથ્વી ઉપર મનુષ્યો કરતાં પણ પ્રાચીન સમયથી અસ્તીત્વમાં છે. જયારથી મનુષ્યો પૃથ્વી ઉપર ઉદ્ભવ્યા છે, ત્યારથી સાપ અને મનુષ્યોનાં સહઅસ્તીત્વ થકી…

(33) સાપની ઉપયોગીતા અને (34) દરીયાના સાપ

સાપનાં સાચા અસ્તીત્વથી આપણે ઘણી બધી રીતે અજાણ છીએ. સાપની સાચી ઉપયોગીતા આપણે જાણતા નથી. જેથી સાપની ઉપયોગીતા અને દરીયાઈ સાપના પ્રકારો, તેની જીવની અને તેના વીષની ઘાતકતા અંગે આજે…

(31) સાપ અંગે જાગૃત્તી અને (32) સાપ સંરક્ષણ

આપણે સહુ જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ પર્યાવરણીય શીક્ષણની પ્રવૃત્તીનો છેવટનો હેતુ, પર્યાવરણ અને સંરક્ષણ અંગે નક્કર કાર્ય થાય તે માટે જાગૃતી આણવાનો હોય છે. સાપ અંગે જાગૃત્તી અને તેના…