સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં જુઠાણું વેચવાનો પ્રયાસ–કાયદાનું શાસન પ્રહસન દેખાય છે!

તાજેતરમાં યુ.પી.ની સહારનપુર પોલીસે નવ માણસો પર ક્રુરતા આચરતો વીડીયો વાયરલ થયો. જાહેર ડોમેનમાં પહેલેથી જ ઉપલબ્ધ છે તેવા તથ્યોને દબાવીને સંયુક્ત રાષ્ટ્રના પ્રતીષ્ઠીત વૈશ્વીક મંચ પર આપણે જુઠ્ઠાણું ફેલાવીને…

શું ચુંટણી ઢંઢેરા (મેનીફેસ્ટો) માત્ર કાગળના ટુકડા છે?

વીશ્વના બાર દેશોમાં રાજકીય પક્ષો મતદારોને આપેલા વચનોને નોંધપાત્ર રીતે પુર્ણ કરે છે; પરન્તુ આ બાર દેશોની તુલનામાં આપણે ક્યાંય નથી. શું ભારતીય રાજકીય પક્ષો મતદાન વચનોની અપુર્ણતાને વાજબી ઠેરવવા…