સરળ અને વૈજ્ઞાનીક જોડણી શા માટે?

અનેક વીદ્વાનો, ભાષાશાસ્ત્રીઓ, શીક્ષકો, તન્ત્રીઓ, સાહીત્યકારો, સંસ્થાઓની ચર્ચા–વીચારણામાંથી નુતન, સરળ અને વૈજ્ઞાનીક જોડણીનો વીચાર ઉદભવ્યો. ઉંઝા મુકામે ‘અખીલ ગુજરાત જોડણી પરીષદે’ બે દીવસની વીસ્તૃત અને સઘન ચર્ચાવીચારણાને અંતે સર્વાનુમતે તેનો…

ઘીનો ગુનાહીત બગાડ

રહી રહીને એ સવાલ પજવ્યા કરે છે કે નાના બાળકને જે વાત સમજાય છે, એ વાત મોટા લોકને કેમ સમજાતી નહીં હોય? આપણા લેખકો–કવીઓ ગામડાના અલ્પશીક્ષીત લોકોની હૈયાસુઝ અને ડહાપણનું…

ભારેલા અગ્નીના તણખા (રૅશનલ પંક્તીઓ)

વીચારશીલતા અને સ્વવીવેક દાખવવાનો અનુરોધ કરતી પ્રા. જે. પી. મહેતાની રૅશનલ પંક્તીઓ તા. 20 જુલાઈ અને 24 ઓગસ્ટના રોજ સાદર કરી હતી. વધુ 55 રૅશનલ પંક્તીઓ આજે પણ... Continue reading…

માનસીક સ્વાસ્થ્ય અને સુખ

માનસીક રોગ વીષે વીશ્વભરમાં એક સમયે જુદી જુદી માન્યતાઓ પ્રવર્તતી હતી. ત્યારબાદ વૈજ્ઞાનીક અભ્યાસો અને દર્દીઓ સાથેના અનુભવોને કારણે માનસીક રોગની સારવાર વધારે માનવીય બની. માનસીક રોગ વીષેના ઐતીહાસીક ખ્યાલો,…

વેદનાના આર્તનાદો આપણને રૅશનલ થવા પ્રેરશે?

શું જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં ‘રૅશનાલીઝમ’ ખુબ જ ઉપયોગી છે? રૅશનાલીસ્ટ ઈન્દુકુમાર જાનીએ વેદનાના આર્તનાદો, ‘રૅશનાલીઝમ’ના જુદા જુદા પાસાઓ અને ‘વૈજ્ઞાનીક અભીગમ’ વગેરે મુદ્દાઓની કરેલ સ–રસ ચર્ચા પ્રસ્તુત છે... Continue reading "વેદનાના…

ભારેલા અગ્નીના તણખા

વીચારશીલતા અને સ્વવીવેક દાખવવાનો અનુરોધ કરતી પ્રા. જે. પી. મહેતાની પુસ્તીકા ‘ભારેલા અગ્નીના તણખા’માંથી તા. 20/07/2020ના રોજ 30 રૅશનલ પંક્તીઓ રજુ કરી હતી. તેને અનહદ અને અનપેક્ષીત આવકાર સાંપડ્યો. આ…

‘અખાના છપ્પા’ અને ‘લોકશાહી માટેની પુર્વશરત’

‘અખાના છપ્પા’ ખંડ : 01માંથી ચુંટી કાઢેલા પાંચ છપ્પા અને તેનો ભાવાર્થ તેમ જ તમામ ધર્મોનાં જુનાં શાસ્ત્રો અને સાહીત્ય વીશે વીચાર કરી, આદરણીય શ્રી. યશવંત મહેતાએ કયો મુદ્દો ધ્યાનમાં…

કુદરતી અને વૈજ્ઞાનીક દૃષ્ટીએ આદર્શ અન્તીમ ક્રીયા કઈ? (ભાગ – 2)

શું ‘ભુમીસંસ્કાર’ એક સમ્પુર્ણ નવીનતમ ભારતીય પદ્ધતી છે? તેનાથી જમીન ઘટે તે વાતમાં કઈ દમ નથી. શું તેને પ્રાચીન ધર્મગ્રંથોનો આધાર છે? શું ‘દફન’ કરતાં ‘દહન’માં દસ ગણી જમીન રોકાઈ…

કુદરતી અને વૈજ્ઞાનીક દૃષ્ટીએ આદર્શ અન્તીમ ક્રીયા કઈ?

‘ભુમીદાહ’ કે ‘અગ્નીદાહ’? પ્રકૃતી સામેની દુનીયાની સૌથી ઘાતક પરમ્પરા પર દૃષ્ટીપાત શું શ્રેષ્ઠ : ‘અગ્નીસંસ્કાર’ કે ‘ભુમીસંસ્કાર’? શું ઉત્તમ : ‘દહન’ કે ‘દફન’? Continue reading "કુદરતી અને વૈજ્ઞાનીક દૃષ્ટીએ આદર્શ…

ઘટનાઓના કારણોનું અજ્ઞાન એ ઈશ્વરના અસ્તીત્વનો પુરાવો નથી

આયુષ્યના 45મે વરસે અનેક અનુભવ, ગહન અભ્યાસ, ચીન્તન–મનન અને સંશોધનને અન્તે આસ્તીકમાંથી રૅશનાલીસ્ટ થયેલા નીવૃત્ત શીક્ષક, વીદ્વાન, ચીન્તક અને લેખક એન. વી. ચાવડાએ ઉચ્ચકોટીના વીદ્વાન, ઉમદા સમાજહીત ચીંતક અને લેખક…