ખાંધ પર બેઠેલાં

ખાંધ પર બેઠેલાં મનુભાઈ પંચોળી ‘દર્શક’ (તારીખ 01 ફેબ્રુઆરી, 1995ના ‘ભુમીપુત્ર’ પખવાડીકમાં પાંડુરંગ શાસ્ત્રીની વીચારસરણીનું મુલ્યાંકન કરતો લેખ ‘કંઠે પાહાણ શકે ક્યમ તરી’ પ્રસીદ્ધ થયો હતો. આ લેખના સમર્થનમાં ‘ઝેર તો…