વાસ્તુશાસ્ત્રના મુળભુત સીદ્ધાંતો

ઈશાન દીશામાં ઈશનો એટલે ઈશ્વરનો વાસ છે એમ કહીને તો વાસ્તુશાસ્ત્રે ધર્મની માન્યતાને પણ પડકાર્યો છે. બધા ધર્મો કહે છે કે ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે જ્યારે વાસ્તુશાસ્ત્રી કહે છે કે ઈશ્વર…

વાસ્તુશાસ્ત્ર કે ફાલતુશાસ્ત્ર?

વાસ્તુશાસ્ત્ર જ્યોતીષશાસ્ત્રનો જોડકો ભાઈ છે. તો ફેંગશુઈનું પણ પોતાનું આગવું જ્યોતીષશાસ્ત્ર છે. આ અવીદ્યાઓને સુડોસાયન્સ ફરેબી વીજ્ઞાન કહીએ તો તેમાં અલ્પોક્તી થઈ જાય. આને વીદ્યા કે વીજ્ઞાન કહીએ તો વીદ્યા…

શું રૅશનાલીસ્ટો મુર્ખ અને તર્કાન્ધ હોય છે ?

શું રૅશનાલીસ્ટો મુર્ખ અને તર્કાન્ધ હોય છે ? મુમ્બઈમાં વાસ્તુશાસ્ત્ર કે ફાલતુશાસ્ત્ર પર એક પરીસમ્વાદ યોજાયો ત્યારે આ વીષય અને સમારમ્ભના આયોજકો વીશે થોડી ચર્ચા યોગ્ય ગણાશે. મુમ્બઈમાં પરીસમ્વાદો, સેમીનાર,…