એક રૅશનાલીસ્ટનું મનોમન્થન

જેઓ માત્ર ઉમ્મરે જ મોટાં થયાં છે; પરન્તુ જેમનામાં સમજણ ઉગી નથી તેવી દુ:ખી વ્યક્તીઓ, ‘ઈશ્વર’ તરફ ઢળે તો તેની તરફનો આપણો અભીગમ કેવો હોવો જોઈએ? સીગારેટ અને માળા વચ્ચે,…

હોળી – અણસમઝ કે અન્ધશ્રદ્ધા?

–વીક્રમ દલાલ પ્રાણી માત્રને જીવવા માટે હવા(ઑક્સીજન) અને પાણીની જરુર પડે છે. વૃક્ષો પોતાનો ખોરાક પ્રાણીઓએ ઉચ્છવાસમાં કાઢેલા હવામાં રહેલા કાર્બનડાયૉક્સાઈડ અને મુળ મારફત જમીનમાંથી ચુસેલા પાણીમાંથી સુર્યઉર્જાની મદદથી પાંદડામાં…

સ્થીતપ્રજ્ઞતા

આપણી જીવનયાત્રાની સફળતાનો આધાર શું છે? તેનાં ઉકેલ માટે શું કરવું જોઈએ? જડ અને સ્થીતપ્રજ્ઞ વ્યક્તી કોને કહેવાય, તેનું વર્તન કેવું હોવું જોઈએ? તે તેમ જ આ તા. 06 જુલાઈ,…

કર્મણ્યેવાધીકારસ્તે

જીવનયાત્રાને સન્તોષથી પુરી કરવાનું માર્ગદર્શન આપતા આ શ્લોકના ચારે ચરણ રૅશનલ વીચારધારા ધરાવે છે. જ્ઞાન હમ્મેશાં ઠોકર ખાઈને એટલે કે અજમાયેશ અને સુધારણા(Trial and error)થી મળતું હોઈને સંશોધન કરતા વીજ્ઞાનીઓ…

ગીતાનો ‘સ્વધર્મ’

સમાજ ઉપર અસર થાય તેવી કઈ પ્રવૃત્તીઓ માણસ કરે છે? ‘સ્વધર્મ’ અને ‘પરધર્મ’ શું છે? માણસ કઈ સમઝણ મેળવી, તેનું પાલન કરીને આત્મગૌરવ અને સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે? તે…

આપણે અને સમાજ

ગીતાના (અધ્યાય 3/શ્લોક 12)માં ટૅક્સ ભરવાની ફરજ, (4/6)માં લગ્નપ્રથાની જરુર, (4/33-34)માં કેળવણી, (2/50)માં વ્યવસાયધર્મ, (12/15)માં પડોશીધર્મ એમ વ્યક્તી અને સમાજ એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે; અને માટે સમાજના હીતમાં જ વ્યક્તીનું…

દૈવ અને અનીશ્ચીતતાનો નીયમ

–વીક્રમ દલાલ સલામત રહેવું એ પ્રાણી માત્રનું પ્રાથમીક લક્ષણ છે. મૃત્યુને ટાળી શકાતું નથી. તેથી તેના વીકલ્પે ‘જીવનયાત્રાને કેવી રીતે લમ્બાવવી અને સરળતાથી પુરી કરવી’ એ વીચારના કેન્દ્રની આસપાસ માણસની…

અમર આત્માની મધુર કલ્પના

5 અમર આત્માની મધુર કલ્પના         –વીક્રમ દલાલ ગીતા અને વીજ્ઞાન બન્ને એક વાત પર સહમત છે કે ગમે તેટલું મથીએ તો પણ જન્મતાંની સાથે જ શરુ થયેલી આપણી જીવનયાત્રા…

આપણું બેવડું અસ્તીત્ત્વ

4 આપણું બેવડું અસ્તીત્ત્વ         –વીક્રમ દલાલ નવજાત માનવબાળ અને પ્રાણીના બચ્ચા વચ્ચે શરીરની રચના સીવાય ઝાઝો તફાવત હોતો નથી. સમય જતાં આસપાસ થતી ઘટનાઓ વીશે બાળક સભાન થતું જાય…

ગીતાનું અર્થઘટન

3 ગીતાનું અર્થઘટન         –વીક્રમ દલાલ રૅશનલીઝમક્ષેત્રે કરેલી સેવાની કદરરુપે દર વર્ષે અપાતો ‘રમણભ્રમણ સુવર્ણચન્દ્રક’, આ વર્ષે જેને એનાયત થવાનો છે તે સુરતના રૅશનલીસ્ટમીત્ર વીજય ભગતને ‘અભીવ્યક્તી’ પરીવાર તરફથી અઢળક અભીનન્દન.. ગીતા એટલે…