ધર્મગુરુઓ અને સમાજ

ધર્મગુરુઓ અને સમાજ –વીક્રમ દલાલ ‘માણસ’ એ હાથ વાપરતું, વીચાર કરતું અને સમાજ બાંધીને જીવતું પ્રાણી છે. બીજાં પ્રાણીઓ અને માણસ વચ્ચેનો પાયાનો તફાવત એ છે કે બીજાં પ્રાણીઓ માત્ર…

એક રૅશનાલીસ્ટનું મનોમન્થન

એક રૅશનાલીસ્ટનું મનોમન્થન –વીક્રમ દલાલ સામાન્ય રીતે એમ મનાય છે કે ‘ભ્રમ’ એ દુર કરવા લાયક પડદો છે; કારણ કે તે સત્યને ઢાંકે છે. આ જ કારણથી રૅશનાલીસ્ટો વહેમને દુર…