એક રૅશનાલીસ્ટનું મનોમન્થન

એક રૅશનાલીસ્ટનું મનોમન્થન –વીક્રમ દલાલ સામાન્ય રીતે એમ મનાય છે કે ‘ભ્રમ’ એ દુર કરવા લાયક પડદો છે; કારણ કે તે સત્યને ઢાંકે છે. આ જ કારણથી રૅશનાલીસ્ટો વહેમને દુર…