પાંચ રુપીયાવાળા ડૉક્ટર

ડૉક્ટરનો પ્રૉફેશન સેવા નહીં પણ ધંધો બની ગયો છે. આ સેવા/ ધંધો આજે ખુબ જ બદનામ છે; છતાં આ પ્રૉફેશનને ખરા અર્થમાં સેવા સમજી ને કેટલાક ડૉક્ટરો ગરીબોની સેવા કરે…

ધરતી પરના ભગવાન

વ્યક્તી વીશેષ : –ફીરોજ ખાન આપણે ઘણી વખત આપણી આજુબાજુ એવી વ્યક્તીઓને જોતાં હોઈએ છીએ, જે વ્યક્તી બીલકુલ સામાન્ય લાગતી હોય છે. સામાન્ય વ્યક્તી જેવું જ તેઓ જીવન જીવતા હોય…