‘માનવ ધર્મ’ અને ‘સ્વસ્થ માનવ’

કલ્પીત ઈશ્વરના નાદમાં સમય ગાળવો એ અજ્ઞાન અને આળસની નીશાની છે. જ્ઞાનથી, શ્રમથી, સત્તાથી અને ધનથી ‘માનવસેવા’ કરવી એ જ ‘માનવધર્મ’ છે. માણસને માનવતા જ દેખાવી જોઈએ. માનવહીત વીરુદ્ધની કોઈ…

મારું જીવન

ધર્મ અને ઈશ્વરના નામે ચાલતાં અનીષ્ટો, વીનાશક તથા ત્રાસદાયક રીતરીવાજો, ઢંગધડા તથા પાયા વીનાની પરમ્પરાઓ અને વહેમોનું ખંડન કરતાં સ્મરણીય સ્વપુર્ણ મહારાજ (સવજીભાઈ અરજણભાઈ કોશીયા)ના જીવનોપયોગી અને મૌલીક વીચારોનો સંગ્રહ…