(15) સમાજના આગેવાનોને અને (16) બીજાની પાસે આપણે શા માટે જઈએ છીએ?

સમાજના આગેવાનો કેવા હોવો જોઈએ? તમે બીજાની સહાય લેવાની ચેષ્ટા કરો છો કે બીજાને સહાય કરવાની ચેષ્ટા કરો છો? દરેક વ્યક્તી પોતપોતાનું સ્થાન રોકીને રહી શકે એવો એનો હક્ક સમાજ…

(12) મારો વીચાર કે માન્યતા અને (13) જીવન – વ્યવસ્થા

ધર્મ અને ઈશ્વરના નામે ચાલતા રીતરીવાજો, ઢંગધડા અને પાયા વીનાની પરમ્પરાઓ, જીવન–વ્યવસ્થા અંગે સ્વપુર્ણ મહારાજના જીવનોપયોગી અને મૌલીક વીચાર કે માન્યતા પ્રસ્તુત છે. (12) મારો વીચાર કે માન્યતા –સ્વપુર્ણ મહારાજ…

(10) ઈશ્વર – ધણી અને (11) આપણી શાંતી

શું ઈશ્વર સંચાલક, શાસક કે સર્જક છે? જે મહાત્માઓ સત્ય સમજ્યા છે, એમણે જનતામાંથી ફેંકાઈ જવાના ડરથી ગોળ–ગોળ વાતો કરી છે? વીશ્વચૈતન્ય દ્વૈત કે અદ્વૈત? જીવન કેમ થયું? કોણ, ક્યાંથી…

(8) આત્મા તથા (9) ગુરુભક્તી, ઈશ્વરભક્તી અને ધર્મનો પ્રચાર

શું આત્મા છે? શું આત્મા અમર છે? ગુરુભક્તી, ઈશ્વરભક્તી અને ધર્મના પ્રચારમાં રોકાયેલા વર્ગોએ સમાજને કયો ચેપ લગાડ્યો? જગતના લગભગ તમામ ધર્મો જન્મતાંની સાથે જ માણસને ભીખ માંગતા શીખવે છે?…

‘ઈશ્વર’ના નામે લુટાવાનું બન્ધ કરો

શું જગતના તમામ ધર્મો અને સમ્પ્રદાયોની સંસ્કૃતીમાં માંગવાની જ રીત શીખવવામાં આવે છે? અને એનું મોટું નામ પ્રાર્થના એવું રાખીને ઉપદેશકો અને પ્રચારકો ફુલાય છે, ગૌરવ લે છે? જીવને એક…

‘પુર્ણ માનવ’ અને ‘માનવ સમાજમાં આપણું કર્તવ્ય’

શું આપણે શરીર, મન અને બુદ્ધીના સ્તર પર જ જીવીએ છીએ? પુરી માનવજાતને અને સ્વપુર્ણ મહારાજને કયો રોગ લાગ્યો છે? માનવ સમાજમાં આપણું કર્તવ્ય શું છે? આપણાં જીવનમાં કયા ચાર…

‘માનવ ધર્મ’ અને ‘સ્વસ્થ માનવ’

કલ્પીત ઈશ્વરના નાદમાં સમય ગાળવો એ અજ્ઞાન અને આળસની નીશાની છે. જ્ઞાનથી, શ્રમથી, સત્તાથી અને ધનથી ‘માનવસેવા’ કરવી એ જ ‘માનવધર્મ’ છે. માણસને માનવતા જ દેખાવી જોઈએ. માનવહીત વીરુદ્ધની કોઈ…

મારું જીવન

ધર્મ અને ઈશ્વરના નામે ચાલતાં અનીષ્ટો, વીનાશક તથા ત્રાસદાયક રીતરીવાજો, ઢંગધડા તથા પાયા વીનાની પરમ્પરાઓ અને વહેમોનું ખંડન કરતાં સ્મરણીય સ્વપુર્ણ મહારાજ (સવજીભાઈ અરજણભાઈ કોશીયા)ના જીવનોપયોગી અને મૌલીક વીચારોનો સંગ્રહ…