ઈ.બુક્સ

‘ઈ.બુક’ ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારી પસન્દગીની ‘ઈ.બુક’નું મુખપૃષ્ઠના ચીત્ર પર ‘ક્લીક’ કરવાથી તે ‘ઈ.બુક’ ખુલશે. આ ‘ઈ.બુક’ની જમણી બાજુએ પ્રીન્ટર પહેલા ‘ઉલટું તીર’નું ચીહ્ન છે. આ ચીહ્ન પર ક્લીક કરવાથી જ તે ઈ.બુક ડાઉનલોડ થશે. ઈ.બુક – 64 ઈ.બુક – 65 ઈ.બુક – 66