પોસ્ટ ટ્રોમેટીક સ્ટ્રેસ ડીસઑર્ડર

1959માં સેન્ટ લુઈને છીન્નભીન્ન કરી નાખનાર ‘ટોર્નેડો’ પછી ઘણી વ્યક્તીઓ એ આઘાત જીરવી ન શકતા ‘પોસ્ટ ટ્રોમેટીક સ્ટ્રેસ ડીસઑર્ડર’ (પી.ટી.એસ.ડી.)નો ભોગ બની હતી. એ જ પ્રમાણે ઈ.સ. 1991માં ‘ગલ્ફ વૉર’નો…

‘માનવ ધર્મ’ અને ‘સ્વસ્થ માનવ’

કલ્પીત ઈશ્વરના નાદમાં સમય ગાળવો એ અજ્ઞાન અને આળસની નીશાની છે. જ્ઞાનથી, શ્રમથી, સત્તાથી અને ધનથી ‘માનવસેવા’ કરવી એ જ ‘માનવધર્મ’ છે. માણસને માનવતા જ દેખાવી જોઈએ. માનવહીત વીરુદ્ધની કોઈ…

વેદનાના આર્તનાદો આપણને રૅશનલ થવા પ્રેરશે?

શું જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં ‘રૅશનાલીઝમ’ ખુબ જ ઉપયોગી છે? રૅશનાલીસ્ટ ઈન્દુકુમાર જાનીએ વેદનાના આર્તનાદો, ‘રૅશનાલીઝમ’ના જુદા જુદા પાસાઓ અને ‘વૈજ્ઞાનીક અભીગમ’ વગેરે મુદ્દાઓની કરેલ સ–રસ ચર્ચા પ્રસ્તુત છે... Continue reading "વેદનાના…

રૅશનાલીઝમ અને માનવીય સદગુણો

વલસાડના ડૉ. બી. જી. નાયક સાહેબે ઉપહાસભાવે પણ જે પ્રશ્ન કર્યો, સુચન કર્યું; એ ઘણું લોકહીતકારી તથા આવશ્યક સમજાવાથી રૅશનાલીઝમ અને માનવીય સદગુણો તથા સદાચાર વીશે પ્રા. રમણભાઈ પાઠકે દાખલા–દલીલ…

અસ્થમા અઘરી વસ્તુ છે, મન એથીય વધુ અઘરું છે

શ્વાસનળીઓના સંકોચનથી ‘અસ્થમા’ નામનો રોગ થાય છે; પરન્તુ ક્યારેક મનની સમસ્યાઓ પણ આ રોગને વધારે જટીલ બનાવવામાં જવાબદાર હોય છે. આવો, આ ‘અસ્થમા’ – ‘સાઈકોસોમેટીક’ રોગ વીશેની સાચી માહીતી મેળવીએ.. Continue reading "અસ્થમા…

રૅશનાલીઝમ અને રૅશનાલીટી

કોઈ વ્યક્તી રૅશનાલીસ્ટ ન હોય તો એને ‘રૅશનલ’ કહેવાય? વીચાર–વ્યવહારમાં બધી રીતે જો કોઈ વ્યક્તી રૅશનલ અભીગમથી વીચરતી હોય, તો એને રૅશનાલીસ્ટ કહેવાય? વધુ અગત્યનું શું, રૅશનાલીસ્ટ હોવું તે કે…

ભારેલા અગ્નીના તણખા

વીચારશીલતા અને સ્વવીવેક દાખવવાનો અનુરોધ કરતી પ્રા. જે. પી. મહેતાની પુસ્તીકા ‘ભારેલા અગ્નીના તણખા’માંથી તા. 20/07/2020ના રોજ 30 રૅશનલ પંક્તીઓ રજુ કરી હતી. તેને અનહદ અને અનપેક્ષીત આવકાર સાંપડ્યો. આ…

મારું જીવન

ધર્મ અને ઈશ્વરના નામે ચાલતાં અનીષ્ટો, વીનાશક તથા ત્રાસદાયક રીતરીવાજો, ઢંગધડા તથા પાયા વીનાની પરમ્પરાઓ અને વહેમોનું ખંડન કરતાં સ્મરણીય સ્વપુર્ણ મહારાજ (સવજીભાઈ અરજણભાઈ કોશીયા)ના જીવનોપયોગી અને મૌલીક વીચારોનો સંગ્રહ…