પરપ્રકાશીત ઈ.બુક્સ

‘ઈ.બુક’ ડાઉનલોડ કરવા માટે તમારી પસન્દગીની ‘ઈ.બુક’ના મુખપૃષ્ઠનું ચીત્ર પર ‘ક્લીક’ કરવાથી તે ‘ઈ.બુક’ ખુલશે. આ ‘ઈ.બુક’ની જમણી બાજુએ પ્રીન્ટર પહેલા ‘ઉલટું તીર’નું ચીહ્ન છે. આ ચીહ્ન પર ક્લીક કરવાથી જ તે ‘ઈ.બુક’ ડાઉનલોડ થશે.

ઈ.બુક – 07
ઈ.બુક – 08
ઈ.બુક – 04
ઈ.બુક – 05
ઈ.બુક.06
ઈ.બુક–1
ઈ.બુક – 02
ઈ.બુક – 03