વીડીયોઝ

રૅશનલ વીચારો વ્યક્ત કરતા તેમ જ અન્ધશ્રદ્ધા અને માનસીક પ્રદુષણ ફેલાવતી સત્ય ઘટનાઓનો પર્દાફાશ કરતા 22 વીડીયોઝ આ પેજ પર મુકવામાં આવ્યા છે. અહીંથી જરુરી વીડીયો ડાઉનલોડ કરવા સૌ મીત્રોને વીનન્તી છે.

…ગો.મારુ

પાખંડ (એપીસોડ -3)

નીર્માતા : હ્યુમેનીસ્ટ રૅશનાલીસ્ટ એસોસીએશન, ગોધરા

વીવેકબુદ્ધી (Rationalism) શું છે?

જેને પોતાનું ભવીષ્ય નથી ખબર તે બીજાનું ભવીષ્ય શું બતાવે?

 

શા માટે લોકો હીન્દુ ધર્મ છોડે છે?  –શ્યામ માનવ

OMG

 

બાબાઓના પાખંડનો પર્દાફાશ અને વૈજ્ઞાનીક સમજણ

શ્યામ માનવ અને ડૉ. નરેન્દ્ર દાભોલકરની કામગીરી વચ્ચેનો તફાવત!

 

પાખંડ (એપીસોડ –1) નીર્માતા : હ્યુમેનીસ્ટ રૅશનાલીસ્ટ એસોસીએશન, ગોધરા

કહેવાતા સાધુ–બાબાઓ ચમત્કારો કઈ રીતે કરે છે? તેનો પર્દાફાશ :

–પ્રૉ. શ્યામ માનવ

ભારતની 10 સૌથી મોટા ઢોંગી બાબા :

 

સીદ્ધ પુરુષ શું ભુત–ભવીષ્ય–વર્તમાન બતાવી શકે છે?

પાખંડ (એપીસોડ – 2) નીર્માતા : હ્યુમેનીસ્ટ રૅશનાલીસ્ટ એસોસીએશન, ગોધરા

 

આવાઝ – નીર્માતા : હ્યુમેનીસ્ટ રૅશનાલીસ્ટ એસોસીએશન, ગોધરા

તાંત્રીક બાબા

‘ક્રાઈમ પેટ્રોલ’નો એપીસોડ દ્વારા સત્ય ઘટના :

 

‘ક્રાઈમ પેટ્રોલ’નો એપીસોડ દ્વારા સત્ય ઘટના : ઢોંગી બાબા

વીજ્ઞાનની કસૌટી પર કયો ધર્મ?

 

એકટાણા, ઉપવાસ કે જાગરણ વૈજ્ઞાનીક અભીગમથી કરો, અન્ધશ્રદ્ધાથી નહીં

 

શા માટે બધા મહાન વૈજ્ઞાનીકો/વીચારકો નાસ્તીક છે?

 

 કાતીલ ડાકણ [ભાગ–2] ‘અદાલત’ 7 જુલાઈ, 2013નો  એપીસોડ

http://www.youtube.co/watch?v=h2gXmhemso

કાતીલ ડાકણ [ભાગ–1] ‘અદાલત’ 6 જુલાઈ,2013નો એપીસોડ

http://www.youtube.co/watch?v=sh76Zu50rZg

…क्यूंकी मैं एक नास्तिक हूँ !! (कविता)